گروه تولیدی، مهندسی الکتروجوش-رساجوش

حضور مجموعه الکتروجوش-رساجوش در سیزدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان با

دستگاه هایجدید و تکنولوژی بالا و قدرتمند باعث شگفتی بازدید کنندگان گردید.

انگیزه این مجموعه از اقدام به ساخت این دستگاه ها پیشبرد صنعت کشور و سهولت در

کار مشتریان می باشد.

امید داریم که این خواسته محقق گردیده باشد.

97 5

97 5

97 3

97 3

97 2

97 2

97 1

97 1

97 4

97 4

97 7

97 7

97 8

97 8