گروه تولیدی، مهندسی الکتروجوش-رساجوش

ضمن تشکر از بازدید همکاران محترم از نوزدهمین نمایشگاه صنعت تهران تصاویری از این نمایشگاه را خدمت شما عرضه می دارد.

 

                                                                               

                                 

Mehr98 Tehran5

Mehr98 Tehran5

Mehr98 Tehran1

Mehr98 Tehran1

Mehr98 Tehran2

Mehr98 Tehran2

Mehr98 Tehran4

Mehr98 Tehran4

Mehr98 Tehran3

Mehr98 Tehran3