دستگاه های جوش اینورتر الکترود

INSTICK200 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی      220-230+10%
آمپر ورودی 31
قدرت دستگاه 6.8
ولتاژ بی باری 69
آمپر خروجی 20-200
دیوتی سایکل 200@60%
الکترود 2.5-3.2-4
وزن 5.5
سایز جعبه 145*270*370

 200

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220+15%
آمپر ورودی 32
قدرت دستگاه 7.2
ولتاژ بی باری 105
آمپر خروجی 15-200
دیوتی سایکل 200@60%
الکترود 2.5-4.0
وزن 7
سایز جعبه 345*240*440

225

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220+15%
آمپر ورودی   38
قدرت دستگاه 8.7
ولتاژ بی باری 86
آمپر خروجی 20-225
دیوتی سایکل 225@60%
الکترود 2.5-4.0
وزن 7.3
سایز جعبه 360*250*520

250 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220+15%
آمپر ورودی  45
قدرت دستگاه 9.9
ولتاژ بی باری 76
آمپر خروجی 15-250
دیوتی سایکل 250@60%
الکترود 2.5-5.0
وزن 8.5
سایز جعبه 360*250*520

275 275

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220+15%
آمپر ورودی   51
قدرت دستگاه 11.7
ولتاژ بی باری 76
آمپر خروجی 30-275
دیوتی سایکل 275@60%
الکترود 2.5-5.0
وزن 10.7
سایز جعبه 360*250*520

300 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220/380
آمپر ورودی 47/33
قدرت دستگاه 10/12
ولتاژ بی باری 72/62
آمپر خروجی 25-300
دیوتی سایکل 300@50%
الکترود 2.5-5.0
وزن 17
سایز جعبه 440*320*570

ZX7 501 02 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  380
آمپر ورودی 40
ولتاژ بی باری 85
آمپر خروجی 15-500
دیوتی سایکل          500@60%35%
الکترود 2.5-6.0
وزن 47
سایز جعبه 700*330*580