دستگاه های جوش اینورتر الکترود

INSTICK200 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی      220-230+10%V
آمپر ورودی 31A
قدرت ورودی 6.8KVA
ولتاژ بی باری 69V
آمپر خروجی 20-200A
دیوتی سایکل 200@60%
سیم جوش 2.5-3.2-4mm
وزن 5.5K
سایز جعبه 370mm*270mm*145mm

 200

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220+15%V
آمپر ورودی 32A
قدرت ورودی 7.2
ولتاژ بی باری 105
آمپر خروجی 15-200A
دیوتی سایکل 200@60%
سیم جوش 2.5-4.0
وزن 7K
سایز جعبه 440mm*240mm*345mm

225

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220+15%V
آمپر ورودی   38A
قدرت ورودی 8.7
ولتاژ بی باری 86V
آمپر خروجی 20-225A
دیوتی سایکل 225@60%
سیم جوش 2.5-4.0
وزن 7.3K
سایز جعبه 520mm*250mm*360mm

250 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220+15%V
آمپر ورودی  45A
قدرت ورودی 9.9
ولتاژ بی باری 76V
آمپر خروجی 15-250A
دیوتی سایکل 250@60%
سیم جوش 2.5-5.0
وزن 8.5K
سایز جعبه 520mm*250mm*360mm

275 275

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220+15%V
آمپر ورودی   51A
قدرت ورودی 11.7KVA
ولتاژ بی باری 76V
آمپر خروجی 30-275A
دیوتی سایکل 275@60%
سیم جوش 2.5-5.0
وزن 10.7K
سایز جعبه 520mm*250mm*360mm

300 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی                  220/380V
آمپر ورودی 47/33A
قدرت دستگاه 10/12
ولتاژ بی باری 72/62V
آمپر خروجی 25-300A
دیوتی سایکل 300@50%
سیم جوش 2.5-5.0
وزن 17K
سایز جعبه 440mm*320mm*570mm

ZX7 501 02 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
          ولتاژ ورودی 380V
آمپر ورودی 40A
ولتاژ بی باری 85
آمپر خروجی 15-500A
دیوتی سایکل          500@60%35%
سیم جوش 2.5-6.0
وزن 47K
سایز جعبه 580mm*330mm*700mm