دستگاه های جوش اینورتر تیگ

WAVE 200 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 230V
     آمپر ورودی 31A
قدرت ورودی 6.8KVA
ولتاژ بی باری 62V
آمپر خروجی  10-200A
دیوتی سایکل               200 @60%35%
تنگستن 1.6-3.2
وزن 20K
سایز جعبه 570mm*320mm*600mm

WAVE 200KD 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 230V
     آمپر ورودی 36A
قدرت ورودی 7.9KVA
ولتاژ بی باری 65V
آمپر خروجی  10-200A
دیوتی سایکل               200 @60%
تنگستن 1.6-3.2
وزن 19.5K
سایز جعبه 655mm*325mm*445mm

400 AC DCA 01 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
     آمپر ورودی 27.8A
قدرت وردی 18.3KVA
ولتاژ بی باری 70V
آمپر خروجی  20-400A
دیوتی سایکل               400 @60%35%
تنگستن 1.6-4.2
وزن 101K
سایز جعبه 830mm*340mm*1070mm

 315 AC DCA 02 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
     آمپر ورودی 17A
قدرت ورودی 11.2KVA
ولتاژ بی باری 70V
آمپر خروجی  20-315A
دیوتی سایکل               315 @60%35%
تنگستن 1.6-4.2
وزن 99.5K
سایز جعبه 830mm*340mm*1070mm

WSM 400DC W 01 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
     آمپر ورودی 40.5
قدرت ورودی 26KVA
ولتاژ بی باری 68V
آمپر خروجی  5-380A
دیوتی سایکل               400 @60%
تنگستن 1.6-4.2
وزن 49.5K
سایز جعبه 830mm*340mm*980mm

WSM 400DC A 02 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
     آمپر ورودی 40.5
قدرت ورودی 26KVA
ولتاژ بی باری 68V
آمپر خروجی  5-380A
دیوتی سایکل               400 @60%
تنگستن 1.6-4.2
وزن 49.5K
سایز جعبه 830mm*340mm*980mm