دستگاه های جوش اینورتر تیگ

WAVE 200 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 230
     آمپر ورودی 31
ولتاژ بی باری 62
آمپر خروجی  10-200
دیوتی سایکل               200 @60%35%
الکترود 1.6-3.2
وزن 20
سایز جعبه 600*320*570

WAVE 200KD 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 230
     آمپر ورودی 36
ولتاژ بی باری 65
آمپر خروجی  10-200
دیوتی سایکل               200 @60%
الکترود 1.6-3.2
وزن 19.5
سایز جعبه 445*325*655

315 AC DCA 02 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان:  315آمپر
ولتاژ ورودی: 380
     آمپر ورودی 17
ولتاژ بی باری 70
آمپر خروجی  20-315
دیوتی سایکل               315 @60%35%
تنگستن 1.6-4.2
وزن 99.5
سایز جعبه 1070*340*830

400 AC DCA 01 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380
     آمپر ورودی 27.8
ولتاژ بی باری 70
آمپر خروجی  20-400
دیوتی سایکل               400 @60%35%
تنگستن 1.6-4.2
وزن 101
سایز جعبه 1070*340*830

WSM 400DC A 02 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380
     آمپر ورودی 40.5
ولتاژ بی باری 68
آمپر خروجی  5-380
دیوتی سایکل               400 @60%
تنگستن 1.6-4.2
وزن 49.5
سایز جعبه 690*340*580

WSM 400DC W 01 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380
     آمپر ورودی 40.5
ولتاژ بی باری 68
آمپر خروجی  5-380
دیوتی سایکل               400 @60%
تنگستن 1.6-4.2
وزن 49.5
سایز جعبه 690*340*580