دستگاه های جوش اینورتر میگ مگ

EXTERMIG 200A 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 220V
آمپر ورودی 32A
ولتاژ بی باری 65V
ولتاژ خروجی 15.5-23V
آمپر خروجی  30-200A
دیوتی سایکل        200@35%
سیم جوش        0.6-0.8-1
وزن 13.8
سایز جعبه 490mm*200mm*410mm

CARIMIG 160WEM 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 220V
آمپر ورودی 28.5A
ولتاژ بی باری 65V
ولتاژ خروجی 15.5-220V
آمپر خروجی  30-160A
دیوتی سایکل        160 @20%
سیم جوش        0.6-0.8-1
وزن 8.9K
سایز جعبه 440mm*200mm*290mm

POWER MIG 650N 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
     آمپر ورودی 32A
ولتاژ بی باری 48V
آمپر خروجی  35-450A
دیوتی سایکل               450 @60%
سیم جوش    0.8-1.0-1.2-1.6
وزن 196K
سایز جعبه 1120mm*450mm*1160

POWER MIG 650S 02

مشخصات فنی
عنوان                                 مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
     آمپر ورودی 32A
ولتاژ بی باری 48V
آمپر خروجی  35-450A
دیوتی سایکل               450 @80%
سیم جوش    0.8-1.0-1.2-1.6
وزن 204K
سایز جعبه 940mm*450mm*1400mm

POWER MIG 350N 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی 380A
آمپر ورودی 19A
ولتاژ بی باری 36V
ولتاژ خروجی 17-27.5V
آمپر خروجی  35-270A
دیوتی سایکل        270 @60%
سیم جوش        0.8-1.0-1.2
وزن 85.5K
سایز جعبه 830mm*360mm*730mm

 POWER MIG 350S 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی 380V
آمپر ورودی 19V
ولتاژ بی باری 36V
ولتاژ خروجی 17-27.5V
آمپر خروجی  35-270A
دیوتی سایکل        270 @60%
سیم جوش        0.8-1.0-1.2
وزن 93K
سایز جعبه 830mm*360mm*1100mm

POWER MIG 350S 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
آمپر ورودی 21A
ولتاژ بی باری 51V
ولتاژ خروجی 16.5-32.5V
آمپر خروجی  35-400A
دیوتی سایکل        400 @60%35%
سیم جوش        0.8-1-1.2
وزن 119K
سایز جعبه 820mm*360mm*1120mm

POWER MIG 450S2 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
آمپر ورودی 21A
ولتاژ بی باری 51V
ولتاژ خروجی 16.5-32.5V
آمپر خروجی  35-400A
دیوتی سایکل        400 @60%35%
سیم جوش        0.8-1-1.2
وزن 161K
سایز جعبه 940mm*450mm*1400mm

POWER MIG 450N 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
آمپر ورودی 21A
ولتاژ بی باری 51V
ولتاژ خروجی  16.5-32.5V
آمپر خروجی  35-400A
دیوتی سایکل        400 @60%35%
سیم جوش        0.8-1-1.2
وزن 123K
سایز جعبه 890mm*460mm*1120mm

 

POWER MIG 450N 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
آمپر ورودی 21A
ولتاژ بی باری 51V
ولتاژ خروجی 16.5-32.5V
آمپر خروجی  35-400A
دیوتی سایکل        400 @60%35%
سیم جوش        0.8-1-1.2
وزن 161K
سایز جعبه 940mm*450mm*1400mm