دستگاه های جوش ترانس

 

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   220
آمپر ورودی 35
ولتاژ بی باری 40-55
آمپر خروجی 50-550
دیوتی سایکل 200@25%
الکترود 2.5-3.2
وزن 17
سایز جعبه 260*175*380

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   220/380
آمپر ورودی 40
ولتاژ بی باری 47-58
آمپر خروجی 50-225
دیوتی سایکل 225@60%
الکترود 2.5-3.2
وزن 23
سایز جعبه 350*220*435

 

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   250
آمپر ورودی 45
ولتاژ بی باری 40-55
آمپر خروجی 50-250
دیوتی سایکل 250@60%
الکترود 2.5-4
وزن 22.8
سایز جعبه 350*220*435

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   220/380
آمپر ورودی 48
ولتاژ بی باری 47-58
آمپر خروجی 50-275
دیوتی سایکل 275@60%
الکترود 2.5-3.2-4
وزن 38
سایز جعبه 400*290*490

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان 550
ولتاژ ورودی   220/380
آمپر ورودی 55
ولتاژ بی باری 47-62
آمپر خروجی 50-550
دیوتی سایکل 550@60%
الکترود 2.5-3.2-4-5
وزن 48
سایز جعبه 450*340*500