دستگاه های جوش ترانس

 

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   220V
آمپر ورودی 35A
ولتاژ بی باری 40-55V
آمپر خروجی 50-550A
دیوتی سایکل 200@25%
سیم جوش 2.5-3.2
وزن 17K
سایز جعبه 380mm*175mm*260mm

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   220/380V
آمپر ورودی 40A
ولتاژ بی باری 47-58V
آمپر خروجی 50-225A
دیوتی سایکل 225@60%
سیم جوش 2.5-3.2
وزن 23K
سایز جعبه 435mm*220mm*350mm

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   220V
آمپر ورودی 45A
ولتاژ بی باری 40-55V
آمپر خروجی 50-250A
دیوتی سایکل 250@60%
سیم جوش 2.5-4
وزن 22.8K
سایز جعبه 435mm*220mm*350mm

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   220/380V
آمپر ورودی 48A
ولتاژ بی باری 47-58V
آمپر خروجی 50-275A
دیوتی سایکل 275@60%
سیم جوش 2.5-3.2-4
وزن 38K
سایز جعبه 490mm*290mm*400mm

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی   220/380V
آمپر ورودی 55A
ولتاژ بی باری 47-62V
آمپر خروجی 50-550A
دیوتی سایکل 550@60%
سیم جوش 2.5-3.2-4-5
وزن 48K
سایز جعبه 500mm*340mm*450mm