دستگاه های برش

INVERTER CUT 160 E A 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 41
قدرت دستگاه: 24.5
ولتاژ بی باری: 321
آمپر خروجی: 30-160
دیوتی سایکل: 160@80%
وزن: 57 گیلوگرم
ابعاد: 690*340*570 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 45 میلی متر

INVERTER CUT 160 E W 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 41
قدرت دستگاه: 24.5
ولتاژ بی باری: 321
آمپر خروجی: 30-160
دیوتی سایکل: 160@80%
وزن: 72 گیلوگرم
ابعاد: 690*340*570 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 45 میلی متر

INVERTER CUT 120 E W 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 31
قدرت دستگاه: 21
ولتاژ بی باری: 321
آمپر خروجی: 30-120
دیوتی سایکل: 120@80%
وزن: 69 گیلوگرم
ابعاد: 980*340*570 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 35 میلی متر

INVERTER CUT 120 E A 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 31
قدرت دستگاه: 21
ولتاژ بی باری: 321
آمپر خروجی: 30-120
دیوتی سایکل: 120@80%
وزن: 54.5 گیلوگرم
ابعاد: 690*340*570 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 35 میلی متر

INVERTER CUT 100 E W 01 copy

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 27
قدرت دستگاه: 17.5
ولتاژ بی باری: 290
آمپر خروجی: 30-100
دیوتی سایکل: 100@60%
وزن: 52.5 گیلوگرم
ابعاد: 690*340*570 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 30 میلی متر

POWER CUT70 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 12
قدرت دستگاه: 8.2
ولتاژ بی باری: 315
آمپر خروجی: 25-60
دیوتی سایکل: 60@60%
وزن: 17 گیلوگرم
ابعاد: 404*240*505 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 15 میلی متر

POWER CUT50 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 230 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 28
قدرت دستگاه: 6.4
ولتاژ بی باری: 293
آمپر خروجی: 15-40
دیوتی سایکل: 40@60%
وزن: 7.1گیلوگرم
ابعاد: 404*240*505 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 7 میلی متر