دستگاه های جوش اینورتر الکترود

 IN STICK200

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220±15% ولت، تکفاز
وزن 5 گیلوگرم
ابعاد 14.5*27*37 میلی متر
ضخامت کابل جوش 35*1 میلی متر
ضخامت کابل برق 2.5*2 میلی متر
مدل INSTICK200 HI

275

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان 275 آمپر
ولتاژ ورودی 220±15% ولت، تکفاز
وزن 10 گیلوگرم
ابعاد 360*250*520 میلی متر
ضخامت کابل جوش 35*1 میلی متر
ضخامت کابل برق 2.5*2 میلی متر
مدل POWER STICK 275 HI

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان 225 آمپر
ولتاژ ورودی 220±15% ولت، تکفاز
وزن 8.1 گیلوگرم
ابعاد 360*250*520 میلی متر
ضخامت کابل جوش 35*1 میلی متر
ضخامت کابل برق 2.5*2 میلی متر
مدل POWER STICK 225 HI

500W

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان 400 آمپر
ولتاژ ورودی 380 ولت
وزن 19 گیلوگرم
ابعاد 530*270*570 میلی متر
ضخامت کابل جوش 50*1 میلی متر
ضخامت کابل برق 4*3 میلی متر
مدل POWER STICK 500 W

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان 250/280 آمپر
ولتاژ ورودی 230/380 ولت
وزن 17 گیلوگرم
ابعاد 440*320*570 میلی متر
ضخامت کابل جوش 35*1 میلی متر
ضخامت کابل برق 4*2 میلی متر
مدل POWER STICK 300 A

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان 250 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت، تکفاز
وزن 6 گیلوگرم
ابعاد 345*240*440 میلی متر
ضخامت کابل جوش 35*1 میلی متر
ضخامت کابل برق 2.5*2 میلی متر
مدل POWER STICK 225 A

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان 200 آمپر
ولتاژ ورودی 220 ولت، تکفاز
وزن 8 گیلوگرم
ابعاد 345*240*440 میلی متر
ضخامت کابل جوش 35*1 میلی متر
ضخامت کابل برق 2.5*2 میلی متر
مدل POWER STICK 200 A