گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/رساجوش در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و حفاظت از محیط زیست اقدام به فعالیت های ذیل نموده است:

باتوجه به نقش اساسي و مهم سهامداران و ذي نفعان در يک بنگاه اقتصادي، گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/رساجوش نيز به اين مهم توجه خاصي نشان دادهو برآن است

تا مسئوليت هاي اجتماعي خود را در قبال تمامي ذي نفعان در 4 گروه، جامعه، مشتريان، دولت و سهامداران به نحو احسن ايفا نمايد. براي گروه جامعه سه مورد حفظ محيط زيست،کاهش ضایعات تولیدی و مديريت بهينه مصرف برق مد نظرقرار گرفته شده است. براي گروه مشتريان نيز توليد محصول با کيفيت ، خدمات پس از فروش با کيفيت، قيمت مناسب و تنوع محصول مد نظر مي باشد. در گروه دولت نيز نگاه ارتقاء محصولات در راستاي انطباق با استانداردهاي 55 گانه دنبال مي شوند و در گروه سهامداران نيز با نگاه انتفاعي به هزينه کمتر و سود بيشتر دقت مي گردد.