دستگاه های میگ مگ

CARIMIG 160WEM 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 160 آمپر
ولتاژ ورودی: 220
آمپر ورودی 28.5
ولتاژ بی باری 65
آمپر خروجی ولتاژ 15.5-22
آمپر خروجی  30-160
دیوتی سایکل        160 @20%
الکترود        0.6-0.8-1
وزن 8.9
سایز جعبه 290*200*440

EXTERMIG200

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 200 آمپر
ولتاژ ورودی: 220
آمپر ورودی 32
ولتاژ بی باری 65
آمپر خروجی ولتاژ 15.5-23
آمپر خروجی  30-200
دیوتی سایکل        200@35%>
الکترود        0.6-0.8-1
وزن 13.8
سایز جعبه 410*200*490

 POWER MIG 450S2 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 450 آمپر
ولتاژ ورودی: 380
آمپر ورودی 21
ولتاژ بی باری 51
آمپر خروجی ولتاژ 16.5-32.5
آمپر خروجی  35-400
دیوتی سایکل        400 @60%35%
الکترود        0.8-1-1.2
وزن 123
سایز جعبه 1120*460*890

 POWER MIG 450S2 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 450 آمپر
ولتاژ ورودی: 380
آمپر ورودی 21
ولتاژ بی باری 51
آمپر خروجی ولتاژ 16.5-32.5
آمپر خروجی  35-400
دیوتی سایکل        400 @60%35%
الکترود        0.8-1-1.2
وزن 151.5
سایز جعبه 1160*450*1120

 POWER MIG 450N 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 450 آمپر
ولتاژ ورودی: 380
آمپر ورودی 21
ولتاژ بی باری 51
آمپر خروجی ولتاژ 16.5-32.5
آمپر خروجی  35-400
دیوتی سایکل        400 @60%35%
الکترود        0.8-1-1.2
وزن 123
سایز جعبه 1120*460*890

 POWER MIG 450N 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 450 آمپر
ولتاژ ورودی: 380
آمپر ورودی 21
ولتاژ بی باری 51
آمپر خروجی ولتاژ 16.5-32.5
آمپر خروجی  35-400
دیوتی سایکل        400 @60%35%
الکترود        0.8-1-1.2
وزن 123
سایز جعبه 1120*460*890

POWER MIG 350N 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 380 آمپر
آمپر ورودی 19
ولتاژ بی باری 36
آمپر خروجی ولتاژ 17-27.5
آمپر خروجی  35-270
دیوتی سایکل        270 @60%
الکترود        0.8-1.0-1.2
وزن 93
سایز جعبه 1100*360*830

POWER MIG 350S 02

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 380 آمپر
آمپر ورودی 19
ولتاژ بی باری 36
آمپر خروجی ولتاژ 17-27.5
آمپر خروجی  35-270
دیوتی سایکل        270 @60%
الکترود        0.8-1.0-1.2
وزن 93
سایز جعبه 1100*360*830

 POWER MIG 650N 01

مشخصات فنی
عنوان                                 مقدار
جریان:    450 آمپر
ولتاژ ورودی: 380
     آمپر ورودی 32
ولتاژ بی باری 48
آمپر خروجی  35-450
دیوتی سایکل               450 @60%
الکترود    0.8-1.0-1.2-1.6
وزن 204
سایز جعبه 1160*450*1120

 POWER MIG 650S 02

مشخصات فنی
عنوان                                 مقدار
جریان:    450 آمپر
ولتاژ ورودی: 380
     آمپر ورودی 32
ولتاژ بی باری 48
آمپر خروجی  35-450
دیوتی سایکل               450 @80%
الکترود    0.8-1.0-1.2-1.6
وزن 204
سایز جعبه 1400*450*940