دستگاه های برش پلاسما

CUT50

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 230V 
آمپر ورودی: 28A
قدرت دستگاه: 6.4
ولتاژ بی باری: 293V
آمپر خروجی: 15-40A
دیوتی سایکل: 40@60%
وزن: 7.1K
ابعاد: 420mm*300mm*330mm
حداکثر ضخامت برش: 7mm

CUT70 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
آمپر ورودی: 12A
قدرت ورودی: 8.2
ولتاژ بی باری: 315V
آمپر خروجی: 25-60A
دیوتی سایکل: 60@60%
وزن: 17K 
ابعاد: 505mm*240mm*404mm
حداکثر ضخامت برش: 15mm 

CUT160E

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
آمپر ورودی: 41A
قدرت ورودی: 24.5KVA
ولتاژ بی باری: 321V
آمپر خروجی: 30-160A
دیوتی سایکل: 160@80%
وزن: 57K گیلوگرم
ابعاد: 570mm*340mm*690mm
حداکثر ضخامت برش: 45mm

CUT160EW 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380A 
آمپر ورودی: 41A
قدرت ورودی: 24.5A
ولتاژ بی باری: 321A
آمپر خروجی: 30-160A
دیوتی سایکل: 160@80%
وزن: 72K
ابعاد: 570mm*340mm*980mm
حداکثر ضخامت برش: 45mm 

 

CUT120E

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V 
آمپر ورودی: 31A
قدرت ورودی: 21KVA
ولتاژ بی باری: 321V
آمپر خروجی: 30-120A
دیوتی سایکل: 120@80%
وزن: 54.5K گیلوگرم
ابعاد: 570mm*340mm*690mm
حداکثر ضخامت برش: 35 میلی متر

CUT120EW 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V 
آمپر ورودی: 31A
قدرت ورودی: 21KVA
ولتاژ بی باری: 321V
آمپر خروجی: 30-120A
دیوتی سایکل: 120@80%
وزن: 69K 
ابعاد: 570mm*340mm*980mm
حداکثر ضخامت برش: 35 میلی متر

 

CUT100EW 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V
آمپر ورودی: 27A
قدرت ورودی: 17.5
ولتاژ بی باری: 290V
آمپر خروجی: 30-100A
دیوتی سایکل: 100@60%
وزن: 52.5K 
ابعاد: 570mm*340mm*690mm
حداکثر ضخامت برش: 30 میلی متر